osvojení (O)

Mezinárodní osvojení

Jestliže krajský úřad nezprostředkuje osvojení dítěte do 6 kalendářních měsíců ode dne jeho zařazení do evidence dětí, zpřístupní údaje z této evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině a současně zašle oznámení o těchto skutečnostech obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Další informace k mezinárodnímu osvojení naleznete na stránkách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně: https://www.umpod.cz

Zprostředkování osvojení

Proces zprostředkování osvojení upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí