Osvojení

obrazek
12. srpna 2016 12:21, aktualizováno 06. prosince 2016 09:32,

Osvojení (adopce) přijetí cizí osoby za vlastní

  • mezi osvojiteli a dítětem vzniká vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi, mezi dítětem a příbuznými osvojitelů vzniká vztah příbuzenský
  • osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které zaručují, že osvojení bude ku prospěchu dítěte, v souladu s jeho zájmy
  • dítě získává příjmení osvojitelů
  • dítě má stejná práva (včetně dědického) jako vlastní dítě rodičů
  • mezi osvojencem a osvojitelem musí být přiměřený věkový rozdíl (zpravidla ne menší než 16 let)
  • o osvojení rozhoduje soud a před jeho rozhodnutím musí být dítě v péči osvojitelů na jejich náklady (min. 6 měsíců)
  • osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky

Osvojit lze nezletilé dítě. U dítěte, které dosáhlo dvanácti let, je třeba jeho souhlasu s osvojením. Souhlas s osvojením dává i biologický rodič osobním prohlášením u soudu. Matka osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení nejdříve šest týdnů po narození dítěte, otec po jeho narození. Souhlas k osvojení lze odvolat, nejpozději do uplynutí tří měsíců ode dne kdy byl dán.

Péče před osvojením

Se souhlasem budoucího osvojitele je možné předat osvojované dítě do jeho péče ihned poté, kdy dali oba rodiče k osvojení souhlas. Souhlasí-li s tím rodiče, lze dítě předat budoucímu osvojiteli do péče i dříve, jakmile to zdravotní stav dítěte dovolí. Rodiče osvojovaného dítěte jsou povinni o předání dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí. O předání dítěte do péče před osvojením rozhodne soud.

Po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, se rodičům pozastavuje výkon práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Soud jmenuje poručníkem osvojovaného dítěte orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Soud o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením rozhodne až po provedeném šetření.

Zejména soud zjišťuje:

  • osobnost a zdravotní stav osvojitele, jeho sociální prostředí, bydlení a domácnost, schopnost osvojitele pečovat o dítě a pohnutky osvojitele k osvojení
  • osobnost a zdravotní stav dítěte, sociální prostředí, ze kterého dítě pochází a jeho statusová práva
  • etnické, náboženské a kulturní prostředí dítěte a osvojitele

Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. Je-li to v souladu se zájmy dítěte, může soud na návrh osvojitele rozhodnout i před uplynutím této lhůty o nezrušitelném osvojení.

Soubory ke stažení