Zprostředkování osvojení

obrazek
15. května 2023 15:14, aktualizováno 03. července 2023 12:00, Mgr. Andrea Vovolková

Zprostředkování osvojení

Proces zprostředkování osvojení upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Žádost o zprostředkování osvojení a zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli se podává u orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého bydliště žadatele. V Plzeňském kraji se žádost podává u těchto městských úřadů: Blovice, Domažlice, Horšovský Týn, Horažďovice, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov a Magistrátu města Plzně.

V žádosti o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, nebo pěstounské péče žadatel uvede požadované údaje a připojí k ní tyto doklady:

 • doklad o státním občanství (cizinec předloží povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo doklad o hlášení k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů)
 • zprávu o zdravotním stavu (potvrzuje ošetřující lékař, příp. odborný lékař žadatele)
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech
 • písemné vyjádření žadatele, zda souhlasí s tím, aby byl zařazen také do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dětí z ciziny
 • písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany dětí je oprávněn zjišťovat další potřebné údaje potřebné pro zprostředkování NRP
 • písemný souhlas s účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodin

Orgán sociálně-právní ochrany dětí přiloží k žádosti ještě následující dokumenty:

 • opis z evidence Rejstříku trestů
 • zprávu ze sociálního šetření v rodině žadatelů
 • stanovisko k žádosti

Kopii kompletní spisové dokumentace postoupí obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskému úřadu, který rozhoduje ve správním řízení o zařazení žadatelů do příslušné evidence.

Odborné posouzení žadatelů provádí krajský úřad a zahrnuje:

 • psychologické vyšetření, při kterém se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, výchovné schopnosti, motivace, která vedla k podání žádosti, stabilita manželského nebo partnerského vztahu, prostředí v rodině atd.
 • posouzení zdravotního stavu žadatele
 • psychologické vyšetření a příprava dětí žijících v rodině
 • zjištění bezúhonnosti dalších osob, které žijí s žadatelem ve společné domácnosti
 • zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny

Příprava žadatelů k přijetí dítěte probíhá formou kurzu, ve kterém jsou žadatelé seznamováni s problematikou náhradního rodičovství v oblasti psychologické, etické, výchovné, pediatrické apod. Rozsah přípravy činí nejméně 48 hodin. Pro Krajský úřad Plzeňského kraje realizuje přípravné kurzy pro žadatele: Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Rodinná poradna Domažlice, Baldovská 583, 344 01 Domažlice.

Krajský úřad rozhoduje o zařazení žadatele do evidence vhodných žadatelů o osvojení neprodleně po odborném posouzení. V rozhodnutí o zařazení stanoví žadateli povinnost hlásit krajskému úřadu všechny změny rozhodné pro zprostředkování osvojení do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Krajský úřad zasílá rozhodnutí o zařazení do vlastních rukou žadatele a oznámí tuto skutečnost též obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště žadatelů.

Pro účely zprostředkování osvojení vede krajský úřad evidenci dětí vhodných do osvojení.

Zjistí-li krajský úřad, že v evidenci žadatelů je vhodný zájemce pro dítě, které je navrženo do osvojení, oznámí tuto skutečnost krajskému úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště dítěte i podle místa trvalého bydliště žadatelů. Výběr vhodných budoucích osvojitelů pro děti navržené do náhradní rodinné péče provádí na krajském úřadu odborníci působící v oblasti náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí. Jednání se uskutečňuje neprodleně poté, kdy krajský úřad zjistí vhodného žadatele pro určité dítě. Žadateli je pak zasláno oznámení o vhodnosti, ve kterém je mu sděleno jméno, příjmení, datum narození dítěte a též název a adresa zařízení nebo pěstounů na přechodnou dobu, u kterých se dítě nachází. Na základě tohoto oznámení má žadatel právo se s dítětem seznámit a ve lhůtě do 30 dnů (tato lhůta může být krajským úřadem v odůvodněných případech na žádost žadatele prodloužena, nejvýše však o 30 dnů) ode dne obdržení oznámení o vhodnosti podat k příslušnému soudu návrh na svěření dítěte do péče. Záleží na sociálně-právní situaci dítěte, může to být návrh na předání dítěte do péče budoucího osvojitele nebo na svěření dítěte do péče před osvojením. Po dobu procesu zprostředkování osvojení se mohou žadatelé v rámci poradenské činnosti obrátit na zaměstnance v oblasti náhradní rodinné péče. Žadatelé mohou požádat krajský úřad o rozšíření žádosti o další dítě do doby pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení, pokud tak žadatelé neučiní, jsou vyřazeni z evidence žadatelů vedené krajským úřadem.

Konečné rozhodnutí o osvojení dítěte provádí obecný soud toho, kdo má být osvojen.

Dny otevřených dveří
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí pořádá pravidelné Dny otevřených dveří pro zájemce o osvojení a pěstounskou péči, které se konají každé první pondělí v měsíci od 16.00 hod. do 18.00 hod., na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, v I. poschodí, číslo dveří 162.

Zde se vám budou věnovat zaměstnanci oddělení sociálních věcí
Mgr. Roman Mašek - vedoucí oddělení sociálních věcí, tel.: 377 195 586
Mgr. Božena Horníková – psycholog, tel.: 377 195 160
JUDr. Richard Holan - právník, tel: 377 195 777
Mgr. Iva Salfická – sociální pracovnice, tel.: 377 195 175
Mgr. Dagmar Plačková – sociální pracovnice, tel.: 377 195 168
Mgr. Soňa Hanzlíková – sociální pracovnice, tel.: 377 195 435
Mgr. Jiřina Rupertová – sociální pracovnice, tel.: 377 195 191

Formulář žádosti, přílohy a vyjádření praktického lékaře najdete v přílohách nebo na stránkách https://www.mpsv.cz

Soubory ke stažení