Otázky a odpovědi

06. října 2016 16:19, aktualizováno 15:19,

Kam se obrátit, chci-li se stát pěstounem?

Obraťte se na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa vašeho bydliště, na odd. sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“). Vyplňte žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu. Potřebujete doklad o státním občanství, opisu z Evidence rejstříku trestů fyzických osob, zprávu o vašem zdravotním stavu, údaje o ekonomických a sociálních poměrech. OSPOD provede vlastní sociální šetření v místě bydliště, připojí své stanovisko a vše předá Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a adopcí?

U adopce vzniká po právní stránce stejný vztah jako u vlastního dítěte, současně zanikají všechna práva a povinnosti mezi dítětem a jeho původní rodinou.

Co je klasická pěstounská péče?

Jedná se o dlouhodobou pěstounskou péči do zletilosti dítěte. Děti nejsou právně volné - to znamená, že biologickým rodičům zůstává rodičovská odpovědnost s výjimkou práv a povinností, které jsou soudem stanoveny pěstounům. 

Jak se liší pěstounská péče na přechodnou dobu?

Do pěstounské péče na přechodnou dobu jsou děti svěřovány na dobu maximálně jednoho roku, než se jejich situace trvale vyřeší (návratem do vlastní rodiny, svěřením do dlouhodobé pěstounské péče nebo osvojením).

Co je to příprava pěstounů?

O zařazení do Evidence osob vhodných stát se pěstouny rozhoduje Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) na základě odborného posouzení. Jeho součástí je posouzení psychologa KÚPK a zhodnocení absolvovaných odborných příprav. Časový rozsah přípravy je nejméně 48 hodin pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče a nejméně 72 hodin pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Přípravy probíhají formou přednášek, diskuzí, praktických ukázek, zážitkových aktivit.

Jaké má pěstoun povinnosti?

Pěstoun uzavře Dohodu o výkonu pěstounské péče s orgánem sociálně-právní ochrany dětí nebo některou doprovázející organizací, která má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracuje s klíčovým pracovníkem organizace, se kterou uzavřel Dohodu o výkonu pěstounské péče. Vzdělává se v rozsahu 24 hodin v průběhu 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Podporuje kontakt dítěte s biologickými rodiči či jinými příbuznými, pokud soud nestanoví jinak.

Jaká má pěstoun práva?

Pěstoun má právo na odbornou pomoc, právo na zajištění místa při kontaktu dítěte s biologickým rodičem, právo na poskytnutí pomoci při osobní péči o svěřené dítě, právo na respit (odlehčovací službu) v délce 14 dnů za kalendářní rok pokud je svěřené dítě starší než
2 roky.

Co nabízí doprovázející organizace?

Uzavírá s pěstouny Dohodu o výkonu pěstounské péče, je v pravidelném kontaktu s rodinou, nabízí sociálně – psychologické poradenství, zajišťuje vzdělávání pro pěstouny, respit (odlehčovací službu), supervizní setkání, relaxaci a podporu společných setkávání pěstounských rodin.

 

Základní pojmy

Co je sociálně-právní ochrana dětí?

Činnost, jejíž cílem je zabezpečit naplňování práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu.

Co je orgán sociálně-právní ochrany (OSPOD)?

Orgán sociálně-právní ochrany dětí zabezpečuje naplňování práv dětí, jedná se o ochranu dětí.

Co je to náhradní rodinná péče?

Péče o děti, které nemohou vyrůstat u rodičů. Formy náhradní rodinné péče jsou: svěření do péče jiné osoby než rodiče, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství. Osvojení je přijetí dítěte za vlastní.

Kdo je osoba pečující?

Pěstoun, poručník, který osobně pečuje o dítě, osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče do doby, než soud rozhodne o pěstounské nebo poručenské péči nebo o osvojení.

Co je to poručenství?

Dítěti je soudem jmenován poručník v případě, že jsou rodiče zbaveni rodičovských práv nebo zemřeli. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, je na něj nahlíženo jako na pěstouna se všemi právy a povinnostmi.

Kdo je osoba v evidenci?

Pěstoun na přechodnou dobu.

Co je Dohoda o výkonu pěstounské péče?

Dohoda, kterou pěstoun uzavírá s doprovázející organizací, orgánem sociálně-právní ochrany nebo fyzickou osobou, která má pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Obsahuje práva a povinnosti obou stran, čerpané služby, podrobnosti spolupráce.