Místní akční skupiny (MAS)

obrazek
07. srpna 2023 13:13, Markéta Trhlíková
Co jsou MAS

Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

MAS pracují formou komunitně vedeného místního rozvoje a metodou LEADER, mezi jejíž základní principy patří rozvoj regionů založený na plánech a strategiích, které vznikají „zdola“, v partnerství s místními obyvateli, podnikateli, spolky a samosprávami. Podporujeme chytré a inovativní nápady, spolupráci a síťování mezi jednotlivými odvětvími a spolupráci se zahraničními partnery.

Zkratka LEADER pochází z francouzského spojení „Liaison Entrée Actions de Développement de Économie Rurale“ a znamená „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. Základními sedmi principy metody LEADER jsou přístup „zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukromých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a vícesektorové akce, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí.

Jaké akce a rozvojové projekty podporují MAS se můžete více dozvědět na http://www.mistniakcniskupiny.cz/

Krajské sítě nebo také Krajská sdružení (dále jen KS) mohou vzniknout, dohodne-li se na tom nadpoloviční většina členských MAS daného kraje. Orgány KS jsou obdobné jako NS MAS ČR a spolupracují se všemi MAS na území kraje. To znamená, že na stejné úrovni podporují principy LEADER v území u MAS jak členů, tak nečlenů, NS MAS ČR.

KS MAS Plzeňského kraje tvoří tyto MAS:

https://www.ekoregion-uhlava.cz/
http://www.mas-aktivios.cz/
http://www.masceskyles.cz/
http://www.mascz.cz/
http://www.mas-radbuza.cz/
http://www.mas-svetovina.cz/
http://www.masposumavi.cz/
http://www.masnepomucko.cz/

Galerie