Pěstounská péče

obrazek
04. dubna 2016 12:01, aktualizováno 25. srpna 2016 08:02,

Zájemce o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče podává svoji žádost u orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, podle svého trvalého bydliště. V Plzeňském kraji se žádost podává u těchto městských úřadů: Blovice, Domažlice, Horšovský Týn, Horažďovice, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov a Magistrátu města Plzně. V žádosti o zařazení do evidence žadatel uvede požadované údaje a připojí k ní tyto doklady:

doklad o státním občanství (cizinec předloží povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo doklad o hlášení k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů)

 • zprávu o zdravotním stavu (potvrzuje ošetřující lékař, příp. odborný lékař žadatele)
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech
 • písemný souhlas s tím, že krajský úřad je oprávněn kdykoliv zjišťovat další údaje potřebné pro zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, a zda nedošlo ke změně skutečností uvedených v žádosti

Orgán sociálně-právní ochrany dětí přiloží k žádosti ještě následující dokumenty:

 • opis z evidence Rejstříku trestů
 • zprávu ze sociálního šetření v rodině žadatelů
 • stanovisko k žádosti
 • údaje o charakteristice a počtu dětí, kterým je osoba v evidenci schopna poskytovat pěstounskou péči na přechodnou dobu

Kopii kompletní spisové dokumentace postoupí obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskému úřadu, který rozhoduje ve správním řízení o zařazení žadatelů do evidence.

Odborné posouzení žadatelů zahrnuje: 

 • psychologické vyšetření, při kterém se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, výchovné schopnosti, motivace, která vedla k podání žádosti, stabilita manželského nebo partnerského vztahu, prostředí v rodině atd.
 • posouzení zdravotního stavu žadatele 
 • psychologické vyšetření a příprava dětí žijících v rodině
 • zjištění bezúhonnosti dalších osob, které žijí s žadatelem ve společné domácnosti
 • zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny

Příprava žadatelů k přijetí dítěte probíhá formou kurzu, ve kterém jsou žadatelé seznamováni s problematikou náhradního rodičovství v oblasti psychologické, etické, výchovné, pediatrické apod. Rozsah přípravy činí nejméně 48 hodin. Pro Krajský úřad Plzeňského kraje realizuje přípravné kurzy pro žadatele: Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Rodinná poradna Domažlice, Baldovská 583, 344 01 Domažlice.

Do evidence žadatelů se zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon této specifické péče o dítě.

V případě pěstounské péče se jedná o formu náhradní rodinné péče,

kdy stát  finančně přispívá na hmotné zabezpečení dítěte a vyplácí odměnu tomu, komu bylo dítě svěřeno do osobní péče. Pěstoun uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče. 

Dítě lze svěřit do společné pěstounské péče manželům, do pěstounské péče jen jednoho z manželů může být dítě svěřeno pouze se souhlasem druhého manžela. Dále lze dítě svěřit do osobní péče jednotlivci. Pěstoun musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte, je povinen a oprávněn o dítě osobně pečovat, rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, zastupovat jej a spravovat jeho jmění, informovat rodiče o všech podstatných záležitostech. V případě svěření dítěte do pěstounské péče má pěstoun povinnost umožnit styk biologických rodičů s dítětem,  udržovat a rozvíjet sounáležitost dítěte s jeho rodiči a dalšími blízkými osobami. Rodičovská odpovědnost je zachována, včetně vyživovací povinnosti k dítěti.  

Pěstounská péče zaniká nabytím plné svéprávnosti dítěte. Jde-li o nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání a žije společně s pěstounem, nárok na dávky pěstounské péče je zachován až do 26 let věku.  

Dávky pěstounské péče:

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Odměna pěstouna, odměna pěstouna ve zvláštních případech

Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Tyto dávky vyplácí příslušný úřad práce. 

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Smyslem dohody o výkonu pěstounské péče, případně správního rozhodnutí, je zajištění pomoci osobám pečujících o svěřené děti. Dohodu lze uzavřít s obecním úřadem, krajským úřadem a pověřenou osobou.

Soubory ke stažení